poniedziałek, 17 września 2018

Różne cz.8

Daj mi wolność lub daj mi śmierć!
-- Patrick Henry, adwokat amerykański, plantator i polityk
Give me liberty or give me death!

Nieśliśmy im wolność wyboru i to tak ochoczo, że zostawialiśmy za sobą spacyfikowaną wolność i spaloną ziemię.
-- Michael Herr, amerykański pisarz, korespondent z wojny w Wietnamie

Nie mamy kryzysu budżetowego. Mamy kryzys wydatków.

-- Jonathan Hill, Citizens for a Sound Economy,  brytyjski polityk
We don't have a budget crisis. We have a spending crisis. 

Proste zasady i jasny cel powodują złożone i inteligentne zachowanie. Złożone zasady i regulacje powodują proste i głupie zachowania.
-- Dee Hock, Founder and CEO Emeritus of Visa Corp, przedsiębiorca
Simple, clear purpose and principles give rise to complex, intelligent behavior. Complex rules and regulations give rise to simple, stupid behavior. 

Każda wielka Sprawa zaczyna się jako ruch, potem staje się biznesem a w końcu degeneruje w mafię ściągającą haracz
-- Eric Hoffer,  amerykański pisarz

sobota, 15 września 2018

Różne cz.7

Jak to dobrze, że ludzie nie rozumieją naszego systemu bankowego i monetarnego, ponieważ gdyby rozumieli, myślę, że rewolucja wybuchłaby jutro rano.
--  Charles Binderup (kongresmen) parafrazując Henry Ford, (amerykański przedsiębiorca)
It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.

Korek drogowy jest kolizją pomiędzy wolnym przedsięwzięciem a socjalizmem. Wolne przedsiębiorstwo produkuje samochody szybciej niż socjalizm może budować drogi i ich pojemność.
-- Andrew Galambos, amerykański astrofizyk i filozof
A traffic jam is a collision between free enterprise and socialism. Free enterprise produces automobiles faster than socialism can build roads and road capacity. 

Najbardziej destrukcyjną rzeczą jaką robią rządy to, podjudzanie ludzi przeciwko sobie, wszystko w celu zdobycia władzy w państwie.
-- Anthony Gregory, amerykański pisarz i historyk, libertarianin
The most destructive thing governments do is divide people against each other, all in competition over the reins of the state. 

Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił twego prawa do ich głoszenia.
-- Evelyn Beatrice Hall, angielska pisarka
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.


Nielegalny handel narkotykami to silnik finansowy, który napędza wiele organizacji terrorystycznych na całym świecie, w tym Osama bin Laden.
Dennis Hastert, House Speaker, polityk
The illegal drug trade is the financial engine that fuels many terrorist organizations around the world, including Osama bin Laden. 

czwartek, 13 września 2018

Różne cz.6

Słowo na dziś: Eleutherofobia - strach przed wolnością.
-- From www.panphobia.com
Word for today: Eleutherophobia. e·leuth·er·o·pho·bi·a  n. 1. The fear of freedom. 

Nielegalne jest powiedzenie wyborcy: "Oto 100 dolarów, głosuj na mnie". Więc co robią politycy? Oferują 100 dolarów w formie opieki zdrowotnej, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, kartek żywnościowych, dotacji rolnych, programów tworzenia i ochrony miejsc pracy.
-- Don Farrar - average guy, age 51
It's illegal to say to a voter "Here's $100, vote for me." So what do the politicians do? They offer the $100 in the form of Health Care, Social Security, Unemployment Insurance, Food Stamps, tobacco subsidies, grain payments, NEA payments, and jobs programs. 

Równość szans jest wolnością, ale równość wyników to represja.
-- Dick Feagler, amerykański dziennikarz
Equality of opportunity is freedom, but equality of outcome is repression. 

Tyrania większości manipulowanej przez mniejszość nazywana jest przez nas demokracją.
-- Thomas Fleming, amerykański publicysta

Uważam, że jest niezbywalnym prawem każdego, pójście do piekła na swój własny sposób.

-- Robert Frost, amerykański analityk finansowy
I hold it to be the inalienable right of anybody to go to hell in his own way.

poniedziałek, 10 września 2018

Różne cz.5

Kiedy subsydiujesz biedę i porażki to otrzymujesz ich więcej.
-- James Dale Davidson, National Taxpayers Union, inwestor, publicysta
When you subsidize poverty and failure, you get more of both.

...spiskuje się na rzecz ustanowionego porządku; mamy do czynienia ze spiskiem władzy, a nie rewolucjonistów, spisek nie dąży do przewrotu, ale do utrzymania i rozszerzenia zakresu panowania. Nie wywrotowcy spiskują, lecz władza. Ba, władza jest spiskiem.
-- Guy Deborg, francuski pisarz, filozof, myśliciel polityczny, filmowiec

Korzystne efekty interwencji państwa, szczególnie w formie ustawodawstwa, są bezpośrednie, natychmiastowe, i łatwo dostrzegalne, natomiast efekty szkodliwe nawarstwiają się stopniowo, są pośrednie, i zwykle leżą poza zasięgiem wzroku.

-- Albert Venn Dicey, angielski prawnik konstytucjonalista

lib · er · tar · i · an: kto opowiada się za maksymalizacją indywidualnych praw i zminimalizowaniem roli państwa. 

Dictionary  lib·er·tar·i·an: One who advocates maximizing individual rights and minimizing the role of the state. 

Przemoc zawsze przyciąga ludzi niskiej moralności.
-- Albert Einstein, niemiecki fizyk żydowskiego pochodzenia. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
Force always attracts men of low morality.

sobota, 8 września 2018

Różne cz.4

Na świecie są dwa rodzaje krajów. Jedne są scentralizowane. Państwa te niezwykle trudno podbić, ale jak już się je podbije – łatwo je utrzymać. Drugie państwa są zdecentralizowane. Te z kolei bardzo łatwo podbić, ale jak już się to zrobi – bardzo trudno je utrzymać.
-- Martin van Creveld (cytując Machiavellego),  izraelski historyk wojskowości

Kredyt wykreowany, nie mający oparcia w oszczędnościach, któremu nie towarzyszy jednoczesna utrata siły nabywczej przez kogoś innego prowadzi do nadmiernej konsumpcji oraz błędnych inwestycji.
-- John P. Cochran, amerykański ekonomista

Wolność nie jest luksusem dla kilku bogatych narodów, jak wielu naszych liberalnych ekspertów próbuje nam powiedzieć, ale jest to konieczność dla biednych i głodnych.
-- Edward P. Coleson, amerykański ekonomista
Freedom is not a luxury for a few wealthy nations; as many of our liberal pundits try to tell us, but a necessity for the poor and hungry. 

Żaden oligarcha w tym kraju nie dorobił się samodzielnie. Wszyscy zostali stworzeni przez państwo.
-- dziekan Chodorkowskiego w Instytucie Chemiczno-Technicznym im. Mendelejewa

Polityce nie chcą wyłącznie twoich pieniędzy. Oni chcą twojej duszy. Chcą cię zdusić podatkami aż staniesz się zależny i bezbronny.

The politicians don't just want your money. They want your soul. They want you to be worn down by taxes until you are dependent and helpless.

czwartek, 6 września 2018

Różne cz.3

Wojna to pożywienie państwa.
War is the health of the state.
-- Randolph Bourne, amerykański pisarz, intelektualista

Wolność ekonomiczna jest najważniejszą z ziemskich wolności. Bez wolności ekonomicznej wolność polityczna i inne zostaną nam z pewnością odebrane.
-- William Buckley, amerykański publicysta konserwatywny, wydawca, pisarz

Rząd to system morderstw, gwałtu, wymuszenia, przymusu, kradzieży, zastraszania i terroru, którego nieobecność doprowadzi do bezładu.
Government is a system of murder, rape, extortion, coercion, theft, intimidation, and terror, the absence of which, it is said, would lead to disorder.
-- Butler Shaffer, amerykański prawnik

Prawdziwą nazwą systemu kontroli jest niewolnictwo. Jest logicznym wnioskiem, że jeśli rezygnacja z pewnych praw tworzy lepsze społeczeństwo, to porzucenie wszystkich naszych praw stworzyłoby  społeczeństwo idealne.
-- Citizens' Rule Book
Control's real name is bondage. The logical conclusion would be, if giving up some rights produces a better society, then by giving up all our rights we could produce a perfect society. 

Prawo to nie to co ktoś Ci daje, to coś czego nie można Ci odebrać.
A right is not what someone gives you; it's what no one can take from you
-- Ramsey Clark, amerykański prawnik, aktywista, urzędnik

poniedziałek, 3 września 2018

Różne cz.2

Polityka jest sztuką szukania problemów, znajdowania ich wszędzie, złego ich diagnozowania i aplikowania niewłaściwych lekarstw.
-- Ernest Benn, brytyjski publicysta

Sztuczka, która sprawia, że ekonomia Marksa jest tak atrakcyjna dla bezkrytycznego czytelnika, polega na dwuwarstwowym rozumowaniu: raz się coś widzi, a raz nie.

-- Mark Blaug, brytyjsko-holenderski ekonomista

Jestem prostym człowiekiem. Uważam, że jeśli państwo podstępnie zabiera moje pieniądze (podatki) to jest złodziejem. Jeśli morduje ludzi (np. misja pokojowa w Iraku) to jest mordercą. Jeśli porywa dzieci (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) to jest porywaczem. To jest zorganizowana grupa przestępcza, czyli mafia. A to, że ma kontrolę nad drukarnią wydającą gazetkę "Dziennik ustaw" niczego nie zmienia.
-- Igor Bokun


Pożyczanie, wydawanie, opodatkowanie i obietnice, obietnice, obietnice są formułą długiej i udanej kariery politycznej.
-- Hal O'Boyle
Borrow, spend, tax and ... promise, promise, promise is the formula for a long and successful political career. 

Politycy, podobnie jak bombowce, rzadko widzą swoje ofiary.
-- Donald Boudreaux, amerykański ekonomista, libertarianin
Politicians, like bombers, seldom see their victims. 

sobota, 1 września 2018

Różne cz. 1

Porażki rządu są zawsze wykorzystywane jako usprawiedliwienie dla rozbudowy rządu. Rząd kwitnie w okresie kryzysu i niekompetencji.
-- Jim Babka, amerykański publicysta, 
Government failure is always used as an excuse for government expansion. Government thrives on crisis and incompetence. 

Zatem następnym razem, gdy powiesz „mam prawo”, zapytaj siebie: „kto ma obowiązek?”. Jeśli istnieje ktoś, kto ma obowiązek robić cokolwiek poza powstrzymaniem się od ingerowania w twoje sprawy, zapytaj: „na jakiej podstawie żądam prawa podporządkowania woli tej osoby mojej woli?”.
-- W. Baird, Mam prawo! przedsiębiorca

Kiedy obywatele boją się państwa, mamy tyranię; gdy państwo boi się obywateli mamy wolność.

-- John Basil Barnhill, publicysta
Where the people fear the government you have tyranny. Where the government fears the people you have liberty.

Ubóstwo nie ma przyczyn. Bogactwo je ma. 
-- Peter Bauer, węgierski ekonomista

Tak, anarchia to porządek, a rząd to wojna domowa.

-- Anselme Bellegarrigue, francuski anarchista z XIXw.
Yes, anarchy is order, government is civil war.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Lou A. Rollins

 Demokracja – rządy owiec, przez pastuchów, dla wilków,

 Lincoln Abraham – prezydent, który uwolnił niewolników i zniewolił wolnych ludzi.

 Marihuana – roślina konopi, której liście i kwitnące czubki rozweselają, kiedy się je pali lub spożywa; mogą jednak spowodować degradację funkcji umysłowych oraz skłonność do paranoi u jej chronicznych nie-użytkowników.

Wojna z Narkotykami – wojna w celu uczynienia świata bezpiecznym dla alkoholizmu.

-- amerykański prawicowy libertarianin i “anarchonihilista”
http://www.tomaszgabis.pl/2017/09/26/lou-a-rollins-ze-slownika-lucyfera/

sobota, 25 sierpnia 2018

David Ricardo

Opodatkowanie pod każdą postacią stanowi jedynie wybór mniejszego zła.

-- angielski ekonomista, zaliczany do grona klasyków ekonomii.

czwartek, 23 sierpnia 2018

Immanuel Kant


Celem państwa powinno być zagwarantowanie jak najdalej posuniętej wolności wszystkich obywateli, w ramach której mogą oni realizować swoje szczęście tak, jak sami je pojmują. Obywatelom wolno ulegać różnym iluzjom szczęścia, jeżeli realizują je na własną odpowiedzialność.

-- niemiecki filozof oświeceniowy, profesor logiki i metafizyki 

sobota, 18 sierpnia 2018

Benjamin Disraeli

Jeżeli ustanowicie demokrację, to po pewnym czasie będziecie zbierać tego owoce. Wkrótce będziecie mieli wyścig w zwiększaniu obciążeń publicznych, połączony z czasem z ogromnym wzrostem wydatków publicznych. Będziecie mieli wojny rozpoczęte z emocji, a nie z rozsądku....

-- premier Anglii, pisarz

czwartek, 16 sierpnia 2018

Henry Ford

Jeżeli ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja.

-- amerykański przemysłowiec, inżynier

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Adam Smith cz.2

[Rządy] są ... bez wyjątku, największymi marnotrawcami w społeczeństwie.

Urzędnicy [rządu] uważają majątek swego pana za niewyczerpany; nie zwracają uwagi na cenę, za jaką kupują ... i za jaką cenę sprzedają. 

Te bezproduktywne jednostki... mogą konsumować tak wielką część ... że cała oszczędność i dobre postępowanie społeczeństwa może nie być w stanie zrekompensować ... tej opartej na gwałcie i przymusie rozrzutności.

Hojność rządu ... opóźnia naturalny postęp.

Po wyczerpaniu wszystkich właściwych podmiotów opodatkowania, jeśli wymogi państwa nadal wymagają nowych podatków, muszą zostać nałożone na podmioty niewłaściwe.

Nie ma sztuki, którą jeden rząd szybciej uczyłby się innego niż wysysanie pieniędzy z kieszeni ludu.

Jednolity, stały i nieprzerwany wysiłek każdego człowieka, aby poprawić swój stan ... często jest wystarczająco silny, aby utrzymać naturalny postęp rzeczy w kierunku poprawy, pomimo ekstrawagancji rządu i największych błędów administracji ... pokonując niezliczone przeszkody, a szaleństwo praw zbyt często obciąża jego działania. 

Pośród wszystkich interwencji rządowych ... To wysiłek, chroniony przez prawo i możliwy dzięki wolności, w najbardziej korzystny sposób podtrzymuje postęp.

Żadna ludzka mądrość ani wiedza nigdy nie byłyby wystarczające dla zarządzania całością działań osób prywatnych ... zapewniającą najodpowiedniejszą pracę dla dobra społeczeństwa.

Bardzo mało jest wymagane by doprowadzić państwo do dobrobytu nawet z najniższego poziomu barbarzyństwa, mianowicie pokój, niskie podatki i tolerancyjne kierowanie sferą sprawiedliwości: cała reszta jest spowodowana naturalnym biegiem rzeczy.

Wszystkie systemy preferencji lub ograniczeń... całkowicie niweczą, oczywisty i prosty system naturalnej wolności ustalający się sam z siebie. Każdy człowiek, o ile nie narusza praw sprawiedliwości, pozostaje całkowicie wolny, aby realizować własne interesy na swój własny sposób i wykorzystywać swój kapitał i pracowitość w konkurencji z innymi ludźmi. 

sobota, 11 sierpnia 2018

Max Stirner

Państwo nazywa własną przemoc prawem, a przemoc indywidualną przestępstwem. 

-- filozof niemiecki, główny teoretyk anarchoindywidualizmu, autor książki Jedyny i jego własność. 

czwartek, 9 sierpnia 2018

Ringo Starr

Wszystko, czego rząd dotyka, zamienia się w śmieć.  

-- brytyjski muzyk

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

N. Cyryl Parkinson

Gdy instytucja przekroczy liczbę 1000 urzędników, nie potrzebuje do swego istnienia świata zewnętrznego: jej własne problemy pochłaniają cały jej czas i wysiłek.

Biurokracja to dobrze zorganizowana zaraza.

-- brytyjski historyk, pisarz

sobota, 4 sierpnia 2018

Guy de Maupassant

Patriotyzm jest rodzajem religii; To jest jajko, z którego wylęgają się wojny.

-- francuski pisarz

czwartek, 2 sierpnia 2018

Charles de Gaulle

Aby zostać nadzorcą, polityk udaje sługę.

-- francuski polityk, prezydent

poniedziałek, 30 lipca 2018

David D. Boaz

Różnica między libertarianizmem a socjalizmem polega na tym, że libertarianie tolerują istnienie socjalistycznej wspólnoty, ale socjaliści nie mogą tolerować wolnościowej wspólnoty.

To sprawowanie władzy, a nie korzystanie z wolności, wymaga usprawiedliwienia.

-- amerykański komentator polityczny i ekonomiczny, publicysta, autor książki "Libertarianizm"

sobota, 28 lipca 2018

Jean-Baptiste Colbert

Sztuka opodatkowania polega na takim podskubywaniu gęsi, by uzyskać jak najwięcej pierza, a przy tym jak najmniej syku.
-- minister finansów Ludwika XIV

czwartek, 26 lipca 2018

René Chateaubriand

Idziemy do rewolucji powszechnej, demokratycznej, ale co potem? Ludy i ludzie zniwelują się w równości; niwelacja dusz i charakterów, panowanie liczby nad inteligencją, chaos partyj mnożących się i rozpadających na coraz mniejsze, wreszcie dyktatorskie despotyzmy jako nieunikniona konsekwencja demokratycznej głupoty, demokratycznego bezładu; despotyzmy te nie będą długotrwałe, ale będą nieznośnie twarde, po czym nastąpi epoka długiego gnicia

-- francuski pisarz, polityk i dyplomata

poniedziałek, 23 lipca 2018

Alice Smith

Jako socjalistka nienawidzę faszyzmu, dlatego chcę wziąć twoje pieniądze, wydać je na rzeczy, które lubię, a jeśli się sprzeciwiasz, wsadzić cię do więzienia.

-- pra pra pra wnuczka Adama Smitha
https://twitter.com/TheAliceSmith

sobota, 21 lipca 2018

Josef Brodski

Znalezione obrazy dla zapytania Josif Brodski

Człowiek wolny różni się od człowieka zniewolonego właśnie tym, że w wypadku katastrofy, niepowodzenia, klęski, nigdy nie obwinia okoliczności, kogoś innego, władzy – on obwinia samego siebie. Człowiek zniewolony zawsze uważa, że ktoś inny winien temu co się stało.

-- jeden z największych rosyjskich i amerykańskich poetów i eseistów XX wieku. Laureat Nagrody Nobla

czwartek, 19 lipca 2018

Friedrich August von Hayek cz.2

Społeczeństwo, które nie uznaje, że każda jednostka ma własne wartości, do których jest uprawnione, nie może mieć szacunku dla godności jednostki i nie może naprawdę znać wolności.

Jeśli chcemy zachować wolne społeczeństwo, musimy koniecznie uznać, że celowość danego problemu nie jest wystarczającym uzasadnieniem dla stosowania przymusu.

Przymus jest zły, właśnie dlatego, że ... eliminuje jednostkę jako osobę myślącą i wartościującą, i czyni go nagim narzędziem w osiąganiu celów innych.

Argumentem za wolnością jest ... argument ... przeciw użyciu przymusu, aby uniemożliwić innym robienie czegoś lepszego.

Indywidualna wolność ... pokazuje, że niektóre sposoby życia są bardziej skuteczne niż inne.

Wolność oznacza nie tylko, że dana osoba ma zarówno szansę, jak i ciężar wyboru; oznacza to również, że musi ponieść konsekwencje ... Wolność i odpowiedzialność są nierozłączne .

Wolność nie jest tylko jedną szczególną wartością ... jest źródłem i warunkiem większości wartości moralnych. To, co wolne społeczeństwo oferuje jednostce, jest czymś więcej niż to, co byłby w stanie zrobić, gdyby tylko był wolny. 

Wszystkie teorie polityczne zakładają ... że większość ludzi jest ignorantami. Ci, którzy głoszą wolność, różnią się ... w tym, że zaliczają się zarówno do ignorantów, jak i do najmądrzejszych .

Indywidualista ... dostrzega ograniczenia mocy indywidualnego rozumu i dlatego opowiada się za wolnością.

Kiedy agendy rządowe otrzymają szerokie uprawnienia przymusu, takich uprawnień nie można skutecznie kontrolować.

Głównym złem jest nieograniczony rząd ... nikt nie jest uprawniony do władania nieograniczoną siłą.

Kontrola ekonomiczna ... jest kontrolą środków dla wszystkich naszych celów. A ktokolwiek ma kontrolę nad środkami, musi także ustalić, które cele mają być realizowane. 

Argumenty za indywidualną wolnością opierają się w dużej mierze na uznaniu nieuniknionej i powszechnej ignorancji każdego z nas w odniesieniu do wielu czynników, od których zależą osiągnięcia naszych celów i dobrobytu.

System prywatnej własności jest najważniejszą gwarancją wolności, nie tylko dla tych, którzy posiadają własność, ale nie mniej dla tych, którzy jej nie posiadają.

Nie ma usprawiedliwienia dla przekonania, że ​​dopóki władza jest przyznana przez demokratyczną procedurę, nie może być arbitralna ... to nie źródło, ale ograniczenie władzy uniemożliwia jej arbitralność.

Równość ogólnych zasad prawa i postępowania ... jest jedynym rodzajem równości sprzyjającym wolności i jedynej równości, którą możemy zapewnić bez niszczenia wolności.

Pod rządami prawa ... jednostka może swobodnie realizować swoje osobiste cele i pragnienia, pewna, że ​​władza rządu nie zostanie użyta celowo, aby udaremnić jego wysiłki.

Planowanie gospodarcze, regulacja i interwencja otwierają drogę do totalitaryzmu, budując strukturę władzy, którą nieuchronnie zdobędą najbardziej żądni władzy i pozbawieni skrupułów. 

-- ekonomista austriacki i filozof polityki znany z obrony zasad gospodarki wolnorynkowej

poniedziałek, 16 lipca 2018

Ben Shapiro

Socjalizm jest najbardziej samolubną filozofią w historii ludzkości. Jego podstawowa zasada, "oddycham więc jesteś coś winien" to bzdura.

Wolność słowa i myśli ma znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o mowę i myśl, z którymi się nie zgadzamy. W chwili, gdy większość decyduje się zniszczyć ludzi za angażowanie się w myśl, której nie lubi,  zbrodnio-myśl staje się rzeczywistością.

Socjalizm narusza przynajmniej trzy z dziesięciu przykazań: zamienia rząd w Boga, legalizuje złodziejstwo i zwiększa chciwość. Dyskusje na temat nierówności dochodów nie są przecież związane z dobrobytem, lecz z drobną złośliwością. Dlaczego miałbyś dbać o to, ile pieniędzy zarabiam, dopóki jesteś szczęśliwy?


Historia bankructwa w Detroit była dość prosta: pozwól kapitalizmowi stworzyć miasto, prowadź kampanię przeciwko nierównościom dochodów, opodatkuj twórców miejsc pracy, aż zaczną uciekać, zwiększ wydatki rządowe w celu zwiększenia zatrudnienia, obiecaj hojne plany emerytalne, aby utrzymać ludzi głosujących na błędne programy. Spłucz, umyj i powtórz.

-- Amerykański konserwatywny komentator polityczny i pisarz

sobota, 14 lipca 2018

Sokrates

Jeśli chcesz być w błędzie podążaj za tłumem.

-- grecki filozof starożytny

czwartek, 12 lipca 2018

Ai Weiwei

Wolność to prawo kwestionowania wszystkiego.

-- chiński artysta, kurator i architekt

poniedziałek, 9 lipca 2018

Helmut Schoeck

Warunkiem sine qua non samorzutnego rozwoju , jest ograniczenie w danej społeczności zakresu i natężenia zawiści, czyli okiełznanie zawistników. 
Historia cywilizacji jest rezultatem niezliczonych klęsk zawiści. Tylko tam, gdzie zawiść ponosi klęskę, w ogóle może pojawić  się  „impuls  rozwojowy i wzrostowy”.  Jeśli  poziom zawiści  jest zbyt wysoki,  panuje stagnacja;  zawiść niszczy kreatywność,  innowacyjność i produktywność, zabija  dążenie do przewyższenia innych w danej dziedzinie;  tworzy nieprzezwyciężalną barierę  dla rozwoju, niszczy potencjał rozwojowy danej społeczności.  Zagadkę  „cudu europejskiego”, czyli właśnie  samorzutnego  rozwoju cywilizacji europejskiej, jej niezwykłej dynamiki, można wyjaśnić m.in. tym, że zawiść została tutaj stłumiona  poprzez systemy religijne i  kulturowe.

Zawiść indywidualna jest ukryta, zawiść publiczna jawna, ale okryta płaszczem obłudy, zamaskowana hasłami równości i sprawiedliwości społecznej. Kiedy słyszymy kogoś nawołującego – w imię „sprawiedliwości społecznej” – do progresywnego opodatkowania, do zabrania zamożnym i przeznaczenia tych środków dla biednych, to powinno być czymś oczywistym, że kieruje nim nie miłość do biednych, ale zawiść wobec bogatych. Zawistnikowi satysfakcję i radość („Schadenfreude”) sprawia w pierwszym rzędzie możliwość zubożenia bogatszych, a nie poprawa położenia biednych.

-- austriacko-niemiecki socjolog i pisarz, autor "Zawiść: źródło agresji, destrukcji i biedy"

sobota, 7 lipca 2018

Henry Louis Mencken cz.4

Najbardziej niebezpiecznym człowiekiem dla każdego rządu jest człowiek, który potrafi sam myśleć, nie zważając na panujące przesądy i tabu.

Cały rząd, w swej istocie, jest spiskiem przeciwko niezależnemu człowiekowi: jego jedynym stałym celem jest uciskanie go i sparaliżowanie go.

Wolność i demokracja są odwiecznymi wrogami i każdy o tym wie, kto kiedykolwiek się nad tym zastanawiał.

Prawda rzeczywiście jest czymś, co ludzkość, z jakiegoś tajemniczego powodu, instynktownie nie lubi. Każdy człowiek, który próbuje to powiedzieć, jest niepopularny, a nawet gdy, dzięki czystej sile jego sprawy, zwycięża, zostaje potraktowany jako łajdak.

Uważam, że wolność jest jedyną prawdziwie wartościową rzeczą, którą ludzie wymyślili, przynajmniej w dziedzinie rządzenia, w ciągu tysięcy lat. Uważam, że lepiej być wolnym, niż nie być wolnym, nawet jeśli to pierwsze jest niebezpieczne, a drugie zapewnia bezpieczeństwo. Wierzę, że najlepsze cechy człowieka mogą rozkwitać tylko w wolnej atmosferze - że postępy dokonane w cieniu nadzorców są fałszywym postępem i nie mają trwałej wartości. Wierzę, że każdy człowiek, który zabierze wolność drugiego człowieka, stanie się tyranem i każdy, kto odda swoją wolność, nawet w najmniejszym stopniu, stanie się niewolnikiem.

Wierzę, że religia, ogólnie rzecz biorąc, była przekleństwem dla ludzkości - że jej niewielkie i znacznie przeceniane usługi po stronie etycznej zostały pokryte przez szkody wyrządzone jasnemu i uczciwemu myśleniu.

Uważam, że cały rząd jest zły, ponieważ każdy rząd musi bezwzględnie prowadzić wojnę z wolnością, a demokratyczna forma jest tak samo zła jak każda inna.

Wierzę w całkowitą wolność myśli i słowa - zarówno dla najskromniejszego człowieka jak i najpotężniejszego, i wierzę w maksymalną wolność postępowania, która jest zgodna z życiem w zorganizowanym społeczeństwie.

Uważam, że lepiej powiedzieć prawdę, niż kłamać. Uważam, że lepiej być wolnym niż być niewolnikiem. I wierzę, że lepiej jest wiedzieć, niż być ignorantem.

W tym przypadku jest to trochę niedokładne określenie, że wszystko nienawidzę. Zdecydowanie opowiadam się za zdrowym rozsądkiem, powszechną uczciwością i powszechną przyzwoitością. To sprawia, że na zawsze nie kwalifikuję się do żadnego publicznego urzędu w państwie.

Wierzę tylko w jedną rzecz, a to jest ludzka wolność. Jeśli kiedykolwiek człowiek osiągnie coś godnego, może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy niezależni ludzie otrzymają całkowitą wolność do myślenia co chcą myśleć i mówienia co chcą powiedzieć. Jestem przeciwko każdemu człowiekowi i każdej organizacji, która dąży do ograniczenia lub zaprzeczenia tej wolności. . . [i] człowiek wolny może być pewien wolności tylko wtedy, gdy jest to dane wszystkim ludziom.

Państwo - lub, aby sprawa była bardziej konkretna, rząd - składa się z bandy ludzi dokładnie takich jak ty i ja. Nie mają żadnego specjalnego talentu do działalności rządowej; mają tylko talent do zdobywania i sprawowania urzędu.
Innymi słowy, rząd jest pośrednikiem w grabieży, a każde wybory to rodzaj wyprzedaży aukcyjnej skradzionych towarów.

Najgłębsze prawdy średniowiecza są teraz wyśmiewane przez uczniów. Najgłębsze prawdy demokracji będą wyśmiewane, za kilka stuleci, nawet przez nauczycieli.

Ludzkość poniosła sromotną porażkę, próbując wymyślić racjonalny system rządów. [...] Sztuka rządzenia jest w wyłącznym posiadaniu szarlatanów i oszustów. Tak było od najwcześniejszych dni i prawdopodobnie tak pozostanie do końca czasu.

W demokracji jedna ze stron zawsze poświęca swoją energię na próbę udowodnienia, że druga strona nie nadaje się do rządzenia - i obie strony często mają rację 


Główna różnica między wolnym kapitalizmem a państwowym socjalizmem wydaje się następująca: że pod tym pierwszym człowiek dąży do własnej korzyści, otwarcie, szczerze i uczciwie, podczas gdy pod tym drugim czyni to skrycie i pod fałszywym pretekstem.

-- amerykański dziennikarz, eseista, redaktor czasopisma, satyryk

czwartek, 5 lipca 2018

Friedrich von Schiller

Każdy, traktowany indywidualnie, jest możliwie umiarkowany i rozsądny, jako członek tłumu, od razu staje się durniem.

-- niemiecki poeta, filozof, historyk

poniedziałek, 2 lipca 2018

ks. Jacek Gniadek

Znalezione obrazy dla zapytania ks. Jacek Gniadek cytaty

Rozdawanie cudzej własności nie jest dobroczynnością.

-- misjonarz werbista

https://www.jacekgniadek.com

sobota, 30 czerwca 2018

Leszek Nowak

"(...) opór zmusza państwo do podjęcia środków zaradczych polepszających warunki buntujących się kategorii klasy ludowej. Państwo zaradzić czemukolwiek może w jeden tylko wszakże sposób - rozbudowując nowe instytucje, zatrudniając nowe masy urzędnicze, obracając jeszcze większymi sumami pieniędzy, a więc - wzmacniając się samo. W rezultacie płynące z najlepszych nawet intencji działania państwa prowadzą do wzrostu tego, przeciw czemu wymierzony jest protest szczególnie wrażliwych kategorii społecznych - do wzrostu władzy.
(Własność i władza)

-- polski filozof i prawnik

czwartek, 28 czerwca 2018

Stanisław Leszczyński

Znalezione obrazy dla zapytania Stanisław Leszczyński

Głos wolny, wolność ubezpieczający.

Jakie jest położenie do którego zepchnęliśmy lud naszego królestwa? Zredukowani przez cierpienie do stanu bydląt spędzają swe dni w leniwym ogłupieniu, które można pomylić z całkowitym brakiem uczuć: nie kochają żadnych sztuk, nie cenią żadnej przedsiębiorczości, pracują tylko dopóty obawiają się nagany; przekonani, że nie mogą się cieszyć owocami własnego pomyślunku, ograniczają własną pomysłowość, tłamszą własne talenty i nie czynią żadnych wysiłków, by je odkryć. Stąd przerażający niedobór nawet najzwyklejszych rzemieślników. Nie możemy się dziwić, że brakuje nam najbardziej podstawowych rzeczy, gdy ci którzy powinni je dostarczyć nie mogą mieć nadziei na najmniejszy zysk w zamian za wysiłek z ich dostarczenia! Tylko tam gdzie istnieje wolność, może zaistnieć naśladownictwo dobrych wzorów.

(Stanisław Leszczyński „O Euvres du Philosophe bienfaisant” – cytuję za John Adams „A Defence of the Contitution of the United States of America” 1797.)

-- król Polski, książę Lotaryngii i Baru, wolnomularz

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Adolf Maria Bocheński

Niezwykle często zdarza się, że bogactwo kraju jest tym większe im mniejsza jest ingerencja państwa w życie gospodarcze i polityka racji stanu wymaga wówczas wolności życia gospodarczego.

-- polski publicysta i działacz polityczny

sobota, 23 czerwca 2018

Vince VaughnRządy roszczą sobie prawo do pisania nieskończonych praw, aby nas chronić, prawo do tego, prawo do tamtego, ale czy one działają? Nie sądzę. Konsekwencją jest ogromna utrata wolności jednostki.

-- amerykański aktor, producent filmowy i scenarzysta

czwartek, 21 czerwca 2018

George Carlin

Jeśli głosujesz, to nie masz prawa narzekać. Chciałeś pana, to go masz.

Nigdy nie lekceważ potęgi głupich ludzi w dużych grupach.

Rządy nie chcą populacji zdolnej do krytycznego myślenia, chcą posłusznych pracowników, ludzi na tyle sprytnych, by uruchamiać maszyny i na tyle głupich, by biernie akceptować ich sytuację. Nie masz wyboru. Masz właścicieli. Są twoimi właścicielami. Są właścicielami wszystkiego. Są właścicielami wszystkich ważnych gruntów. Są właścicielami i kontrolują korporacje. Już dawno kupili i zapłacili za Senat, Kongres, stanowe parlamenty, biura miejskie, mają sędziów w swoich tylnych kieszeniach i są właścicielami wszystkich dużych firm medialnych, więc kontrolują prawie wszystkie wiadomości i informacje, które usłyszysz.

Zadowoleni, chciwi, dobrze odżywiani biali ludzie wymyślili język, aby ukryć swoje grzechy. To takie proste. CIA już nikogo nie zabija, neutralizują ludzi lub wyludniają teren. Rząd nie kłamie, angażuje się w dezinformację. Pentagon faktycznie mierzy promieniowanie jądrowe w czymś, co nazywają jednostkami światła słonecznego. Izraelscy mordercy są nazywani komandosami, arabscy ​​komandosi nazywani są terrorystami. Zabójcy Contra nazywani są bojownikami wolności. Cóż, jeśli przestępcy walczą z przestępczością, a strażacy walczą z ogniem, to o co walczą bojownicy o wolność?

-- amerykański komik typu stand-up, aktor

poniedziałek, 18 czerwca 2018

William Godwin

Ilekroć rząd zakłada, że uwolni nas od kłopotów z myśleniem za siebie, jedyną konsekwencją jaką wywołuje, to apatia i bezmyślność.

Właściwą metodą ograniczenia błędów nie jest brutalna siła, czy też regulacja, która jest jedną z form stosowania siły, dążąca do zredukowania ludzi do intelektualnej jednolitości; 
ale wręcz przeciwnie, nauczenie każdego człowieka samodzielnego myślenia.

-- angielski publicysta polityczny i myśliciel, zaliczony do prekursorów anarchizmu, reformator pedagogiki

sobota, 16 czerwca 2018

Auberon Herbert

Nie uczynisz człowieka mądrzejszym, zabierając mu wolność działania. Człowiek może się uczyć tylko wtedy, gdy ma swobodę działania.

-- angielski pisarz, filozof

czwartek, 14 czerwca 2018

John Lennon

Problem z rządem takim jaki jest, polega na tym, że nie reprezentuje on ludzi, lecz ich kontroluje.

Nasze społeczeństwo jest rządzone przez szalonych ludzi dla szalonych celów. ... Myślę, że jesteśmy rządzeni przez maniaków dla maniakalnych celów i myślę, że jestem narażony na wyeliminowanie jako szalony za mówienie tego. To jest szalone.

-- brytyjski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów

wtorek, 12 czerwca 2018

Groucho Marx


Polityka jest rodzajem wypatrywania problemów, znajdowania ich wszędzie, fałszywego diagnozowania i zastosowania złego lekarstwa

-- amerykański aktor komediowy

sobota, 9 czerwca 2018

Isabel Paterson

Obowiązkowy system edukacji oparty na opodatkowaniu, jest kompletnym modelem państwa totalitarnego.

Większość szkód na świecie wyrządzają dobrzy ludzie, i nie przez przypadek, wypadek lub zaniedbanie. Jest to rezultat ich świadomych działań, długiej wytrwałości, które są motywowane przez wzniosłe idee ku świetlanym celom.

Nie może być większego zakresu arbitralnej władzy, niż odebranie dzieci od rodziców, nauczenie ich wszystkiego, co władze zalecają, aby ich nauczano, i zabranie rodzicom funduszy na opłacenie procederu.

-- kanadyjska dziennikarka, pisarka