piątek, 2 czerwca 2017

Barry Goldwater

Znalezione obrazy dla zapytania Barry Goldwater

Chciałbym przypomnieć, że ekstremizm w obronie wolności nie jest występkiem! I przypomnę, że umiar w dążeniu do sprawiedliwości nie jest cnotą!

Podatek dochodowy stworzył więcej przestępców niż jakikolwiek inny akt rządu.

Ci, którzy szukają władzy absolutnej, choć starają się to robić dla dobrych celów, po prostu domagają się prawa do narzucenia własnej wersji nieba na ziemi. A pozwólcie, że przypomnę, że są to ci sami, którzy zawsze tworzą najbardziej piekielne tyranie. Władza absolutna korumpuje, i ci, którzy chcą ją osiągnąć muszą być podejrzani i muszą być powstrzymywani. Ich błędny kierunek oczywiście wynika z fałszywych pojęć równości, panie i panowie. Równość, właściwie rozumiana tak jak nasi ojcowie założyciele ją rozumieli, prowadzi do wolności i emancypacji twórczej różnorodności. Błędnie rozumiana, jak było to tak tragicznie w naszych czasach, to po pierwsze prowadzi do konformizmu, a następnie do despotyzmu.

-- amerykański senator
I would remind you that extremism in the defense of liberty is no vice! And let me remind you also that moderation in the pursuit of justice is no virtue!

The income tax created more criminals than any other single act of government.


Those who seek absolute power, even though they seek it to do what they regard as good, are simply demanding the right to enforce their own version of heaven on earth. And let me remind you, they are the very ones who always create the most hellish tyrannies. Absolute power does corrupt, and those who seek it must be suspect and must be opposed. Their mistaken course stems from false notions of equality, ladies and gentlemen. Equality, rightly understood, as our founding fathers understood it, leads to liberty and to the emancipation of creative differences. Wrongly understood, as it has been so tragically in our time, it leads first to conformity and then to despotism.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz