sobota, 11 lutego 2017

Robert Prechter

Znalezione obrazy dla zapytania robert prechter

Nie można uniknąć konsekwencji łatwego zadłużania, podobnie jak nie można uniknąć konsekwencji biorąc amfetaminę całymi miesiącami. Prawdziwa lekcja dla społeczeństwa: nie twórz monopolistycznego mechanizmu sprzyjającemu łatwemu zadłużaniu.

Rząd nie posiada magicznych mocy. W rzeczywistości, jest odwrotnie; jest to najmniej skuteczna agencja wymyślona przez człowieka.

-- analityk giełdowy, propagator teorii fal Elliotta, twórca socjonomii, pisarz    robertprechter.com


You cannot avoid the consequences of easy credit, just as you cannot avoid the consequences of taking amphetamines for months on end. The true lesson for society: don’t create monopoly mechanisms that foster easy credit. 

Government does not have magic powers. In fact, the opposite is true; it is the least effective agency invented by man.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz