czwartek, 4 maja 2017

Robert A. Heinlein

Znalezione obrazy dla zapytania Robert A. Heinlein

Demokracja to cztery wilki i owca, głosujące o obiedzie.

Vox populi, vox Dei" należy tłumaczyć: "Mój Boże! Jak mogliśmy wpakować się w coś takiego!

Historycznie rzecz biorąc, nędza jest normalną postacią ludzkiego bytu. Innowacje pomagające przekroczyć tę normę – tu i tam, kiedyś i teraz – są dziełem niezwykle małej mniejszości, najczęściej znienawidzonej i pogardzanej, często zabijanej lub skazywanej na wygnanie i niemal zawsze zwalczanej przez wszystkich „właściwie myślących”. Kiedy tej niewielkiej mniejszości nie pozwala się tworzyć bądź (jak to się czasem zdarza) kiedy zostaje ona wygnana z danego społeczeństwa, ludność ześlizguje się z powrotem w nędzę. Zjawisko to znane jest potem „brakiem szczęścia” lub „złym losem”
--
Słoń. Mysz zbudowana wg  rządowej specyfikacji. 

Wsparcie dla sztuki - gówno! Artysta wspierany przez rząd jest niekompetentną kurwą!

Tajemnica jest podstawą wszystkich tyranii. Nie siła, ale tajemnica i cenzura. 
Kiedy jakiś rząd lub jakikolwiek kościół w tej kwestii, zobowiązuje do powiedzenia swoim poddanym: tego nie możesz czytać, tego nie należy oglądać, to jest zakazana wiedza, to końcowym wynikiem jest tyrania i ucisk, niezależnie jak święte były motywy.
Potrzebna jest niewielka siła aby kontrolować człowieka, który został oszukany w ten sposób; w innym przypadku, żadna ilość przymusu nie może kontrolować wolnego człowieka, którego umysł jest wolny. Ani kajdany, ani bomba atomowa, ani cokolwiek innego. Nie można podbić wolnego człowieka; jedyne co można zrobić, to go zabić.

Jestem wolny, bo wiem, że ja sam jestem moralnie odpowiedzialny za wszystko, co robię. Jestem wolny, bez względu na to, jakie zasady mnie otaczają. Jeśli uznam je za akceptowalne, będę je znosić; jeśli uznam je za zbyt odrażające, będę je łamać. Jestem wolny, bo wiem, że ja sam jestem moralnie odpowiedzialny za wszystko, co robię.

Nie ma gorszej tyranii niż zmusić człowieka do płacenia za to, czego nie chce, tylko dlatego, że byłoby to dobre dla niego.

Nie ma żadnych niebezpiecznych broni; Niebezpieczni są tylko ludzie.

Uzbrojone społeczeństwo jest uprzejmym społeczeństwem. Maniery są ważne, gdy można stracić życie za swoje zachowanie.

Polityczne określenia - takie jak rojalista, komunista, demokrata, populista, faszysta, liberał, konserwatysta, i tak dalej - nigdy nie są podstawowymi kryteriami. Ludzkość dzieli się politycznie na ludzi, którzy chcą aby ludzie byli kontrolowani i tych, którzy nie mają takiego pragnienia. Ci pierwsi są idealistami działającymi z najwyższych motywów dla największego dobra jak największej liczby ludzi. Ci drudzy to gburowaci skąpcy, z niedostatkiem altruizmu. Ale oni są bardziej niekrępującymi sąsiadami niż pierwsza grupa.

Pierwsza zasada wolności to prawo pójścia do piekła w swoim własnym stylu.

Czy historia rejestruje jakikolwiek przykład, gdy większość miała rację?

Rząd! Trzy czwarte to pasożyty, a pozostała część to głupi partacze.

Jeśli chodzi o libertarian, byłem nim całe życie, do tego radykalnym. Można używać terminu "filozoficzny anarchista" lub "autarcha" o mnie, ale "libertarian" jest łatwiejszy do zdefiniowania i dobrze pasuje.

Prawo do opodatkowania, raz przyznane, nie ma końca, trwa dopóki nie zniszczy wszystkiego.

Kochaj swój kraj, ale nigdy nie wierz jego rządowi.

-- pisarz amerykański
An elephant. A mouse built to government specifications.

Secrecy is the keystone to all tyranny. Not force, but secrecy and censorship. When any government or church for that matter, undertakes to say to its subjects, "This you may not read, this you must not know," the end result is tyranny and oppression, no matter how holy the motives. Mighty little force is needed to control a man who has been hoodwinked in this fashion; contrariwise, no amount of force can control a free man, whose mind is free. No, not the rack nor the atomic bomb, not anything. You can't conquer a free man; the most you can do is kill him.

Support for the arts -- merde! A government-supported artist is an incompetent whore!

I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do. I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do. 

There is no worse tyranny than to force a man to pay for what he does not want merely because you think it would be good for him.

There are no dangerous weapons; there are only dangerous men.

An armed society is a polite society. Manners are good when one may have to back up his acts with his life.

Political tags — such as royalist, communist, democrat, populist, fascist, liberal, conservative, and so forth — are never basic criteria. The human race divides politically into those who want people to be controlled and those who have no such desire. The former are idealists acting from highest motives for the greatest good of the greatest number. The latter are surly curmudgeons, suspicious and lacking in altruism. But they are more comfortable neighbors than the other sort.

The first principle of freedom is the right to go to hell in your own handbasket.

Does history record any case in which the majority was right?

Government! Three fourths parasitic and the other fourth Stupid fumbling.

As for libertarian, I've been one all my life, a radical one. You might use the term "philosophical anarchist" or "autarchist" about me, but "libertarian" is easier to define and fits well enough.

The power to tax, once conceded, has no limits; it continues until it destroys.

Love your country, but never trust its government.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz