sobota, 1 lipca 2017

A.E. Samaan

XX wiek pokazał, że nie ma nic bardziej niebezpiecznego dla zdrowia mniejszości etnicznych niż wielki rząd.

Wojny domowe zdarzają się, gdy represjonowani są uzbrojeni. Ludobójstwo dzieje się, gdy nie są.

Sztuka była pierwszą ofiarą rewolucji socjalistycznych i komunistycznych XX wieku. Socjaliści rozpoczęli zabijanie od niezależnych myślicieli.

Socjalistom wydaje się, że George Orwella "1984" to sugestia, lub przynajmniej są bezwstydnymi naśladowcami metod państwa totalitarnego przedstawionymi przez Orwella. Libertarianie wiedzą, że jest to ostrzeżenie, a rząd, który szczegółowo zarządza wszystkimi aspektami człowieczeństwa jest nieznośną rzeczywistością.

Bardzo niewielu tyranów argumentowało za niewolą mas. Zamiast tego, uzasadniali ich prawa do ochrony ludzi przed nimi samymi.


"Utopia " Thomasa Morusa to nie było zalecenie. To było ostrzeżenie.

-- historyk, artysta

The 20th Century proved that there is nothing more dangerous to the health of ethnic minority communities than big government.

Civil Wars happen when the victimized are armed. Genocide happens when they are not.

Art was the first casualty of the Socialist and Communist revolutions of the 20th Century. Socialists killed the independent thinkers first.

Socialists seem to think George Orwell’s 1984 is a suggestion, or at least are unashamed of mimicking the methods of the totalitarian state Orwell depicted. Libertarians know it to be a warning, and a government that micro-manages all aspects of humanity an intolerable reality.

Very few tyrants argued for the slavery of the masses. Instead, they argued for their right to protect the people from themselves.

“Thomas More's Utopia was not a recommendation. It was a warning.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz