sobota, 15 lipca 2017

Ron Paul cz.2Prawda jest skarbem w imperium kłamstw.

Wolność nie jest określona przez bezpieczeństwo. Wolność jest określona przez zdolność obywateli do życia bez ingerencji rządu. Rząd nie może stworzyć świata bez ryzyka, ani też naprawdę nie chcemy żyć w takim fikcyjnym miejscu. Tylko totalitarne społeczeństwo uzna absolutne bezpieczeństwo jako godny ideał, ponieważ wymagałoby to pełnej kontroli państwa nad życiem swoich obywateli. Wolność ma sens tylko wtedy, gdy my wciąż w to wierzymy, kiedy straszne rzeczy się zdarzają, a fałszywa rządowa zasłona bezpieczeństwa kusi.

Jestem przekonany, że nie musisz rezygnować z wolności, aby być bezpieczny. Myślę, że jesteś mniej bezpieczny, kiedy zrezygnujesz ze swojej wolności.

Musimy zrozumieć, im więcej rząd wydaje, tym więcej wolności jest stracone ... Zamiast po prostu debatować na temat poziomu wydatków, powinniśmy debatować czy departamenty, agencje i programy finansowane przez budżet powinien w ogóle istnieć.

Dawanie dobrego przykładu jest znacznie lepszym sposobem na szerzenie ideałów niż poprzez siły zbrojne.

Nie kradnij - rząd nie lubi konkurencji!

Wolność jest tracona przez samozadowolenie i podporządkowane myślenie. Jeżeli akceptujemy, a nawet popieramy samochodowe punkty kontrolne, wyrywkowe kontrole obowiązkowych kart identyfikacyjnych i paramilitarną policję na naszych ulicach, straciliśmy istotną część naszego amerykańskiego dziedzictwa. Ameryka narodziła się z protestu, rewolucji, i nieufności wobec rządu. Podporządkowane społeczeństwa nie utrzymują  na długo ani nie zasługują na wolność.

To nie przypadek, że stulecie wojny totalnej zbiegło się z wiekiem bankowości centralnej.

Idee są bardzo ważne w kształtowania społeczeństwa. W rzeczywistości są one silniejsze niż bombardowania, wojsko lub broń. A to dlatego, że idee są w stanie rozprzestrzeniać się bez ograniczeń. Są za wszystkimi wyborami, które podejmujemy. Mogą one przekształcić świat w taki sposób, w jaki rządy i armie nie mogą. Walka o wolność z ideą ma większy sens dla mnie niż walka z bronią czy przy pomocy polityki lub władzy politycznej. Z ideą, możemy dokonać prawdziwych zmian, które będą trwały.

System kapitalizmu zakłada stabilny pieniądz, nie sztuczny pieniądz manipulowany przez bank centralny. Kapitalizm pielęgnuje dobrowolne umowy i stopy procentowe, które są określone przez oszczędności, a nie kredyt tworzony przez bank centralny.

A jednak nawet wśród przyjaciół wolności, wiele osób jest oszukanych, wierząc, że rząd może ich ubezpieczyć od wszelkich szkód, zapewnić dość równe bezpieczeństwo ekonomiczne i poprawić indywidualne zachowania moralne. Jeśli rząd ma monopol na użycie siły, do osiągania tych celów, historia pokazuje, że ta moc jest zawsze nadużywana. Za każdym razem.

Prawdziwy patriotyzm to gotowość do podważenia rządu, gdy jest zły.

To niesamowite, że ludzie nie rozumieją, że im większy rynek, a mniejszy rząd, tym niższa cena, tym lepsza dystrybucja, i tym wyższa jakość.


Najważniejszym elementem wolnego społeczeństwa, w którym indywidualne prawa są zachowane w najwyższym stopniu, jest odrzucenie inicjacji aktów przemocy. Każda inicjacja siły stanowi naruszenie praw innych osób, niezależnie od tego, czy jest to inicjowane przez jednostkę czy państwo, z korzyścią dla jednostki lub grupy osób, nawet jeśli ma to być na korzyść innej osoby lub grupy osób. Legalne użycie przemocy może być tylko to, co jest wymagane w obronie własnej.

-- amerykański lekarz i polityk libertariański

Ron Paul cz.1
Truth is treason in the empire of lies.

Freedom is not defined by safety. Freedom is defined by the ability of citizens to live without government interference. Government cannot create a world without risks, nor would we really wish to live in such a fictional place. Only a totalitarian society would even claim absolute safety as a worthy ideal, because it would require total state control over its citizens’ lives. Liberty has meaning only if we still believe in it when terrible things happen and a false government security blanket beckons.


I'm convinced that you never have to give up liberties to be safe. I think you're less safe when you give up your liberties.


We need to understand the more government spends, the more freedom is lost...Instead of simply debating spending levels, we ought to be debating whether the departments, agencies, and programs funded by the budget should exist at all.


Setting a good example is a far better way to spread ideals than through force of arms.


Don't steal - the government hates competition!


Liberty is lost through complacency and a subservient mindset. When we accept or even welcome automobile checkpoints, random searches, mandatory identification cards, and paramilitary police in our streets, we have lost a vital part of our American heritage. America was born of protest, revolution, and mistrust of government. Subservient societies neither maintain nor deserve freedom for long.


It is no coincidence that the century of total war coincided with the century of central banking.


Ideas are very important to the shaping of society. In fact, they are more powerful than bombings or armies or guns. And this is because ideas are capable of spreading without limit. They are behind all the choices we make. They can transform the world in a way that governments and armies cannot. Fighting for liberty with ideas makes more sense to me than fighting with guns or politics or political power. With ideas, we can make real change that lasts.


A system of capitalism presumes sound money, not fiat money manipulated by a central bank. Capitalism cherishes voluntary contracts and interest rates that are determined by savings, not credit creation by a central bank.


And yet even among the friends of liberty, many people are deceived into believing that government can make them safe from all harm, provide fairly distributed economic security, and improve individual moral behavior. If the government is granted a monopoly on the use of force to achieve these goals, history shows that power is always abused. Every single time.


Real patriotism is a willingness to challenge the government when it’s wrong.


It’s amazing that people don’t understand that the more the market is involved and the smaller the government, the lower the price, the better the distribution, and the higher the quality.The most important element of a free society, where individual rights are held in the highest esteem, is the rejection of the initiation of violence. All initiation of force is a violation of someone else's rights, whether initiated by an individual or the state, for the benefit of an individual or group of individuals, even if it's supposed to be for the benefit of another individual or group of individuals. Legitimate use of violence can only be that which is required in self-defense.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz