sobota, 8 lipca 2017

Frank Chodorov

Znalezione obrazy dla zapytania Frank Chodorov

Pierwszym zmartwieniem polityka jest elekcja, drugim reelekcja.

--
Państwo mówi do swoich obywateli: "Twoje zarobki nie są wyłącznie twoimi, mamy do nich roszczenia, a nasze roszczenie poprzedzają twoje potrzeby, pozwolimy Ci zachować część z nich, ponieważ uznajemy twoje potrzeby, ale nie twoje prawa; a cokolwiek przyznamy tobie, to decyzja należy do nas.  Co więcej, wysokość zarobków, które możesz zachować dla siebie zależy od potrzeb rządu, a ty nie masz nic do powiedzenia na ten temat."


Prawdziwym powodem stosowania podatków u źródła jest niechęć pracowników do dzielenia się dochodami z rządem i wynikające z tego trudności w poborze. Aby przezwyciężyć tą trudność, rząd po prostu zmusił pracodawców do pracy jako mimowolni i niepłatni poborcy podatkowi. Jest to forma obowiązku. Pomijając prawo prywatności, która jest istotą wolności, agenci rządowi mogą, zgodnie z prawem, wtargnąć do siedziby pracodawcy, żądać jego rachunków i karać go za wszelkie wykroczenia, które uznają, że się dopuścił; mogą skonfiskować jego własność i wymierzyć karę za brak zebranych podatków dla rządu.

Prywatny kapitalizm stworzył silnik parowy; kapitalizm państwowy stworzył piramidy.


Podatki to nic innego jak zorganizowany rabunek, i dalsza dyskusja jest zbędna.


Pionierzy amerykańscy wiedzieli, że wolność nie jest niczym więcej niż brakiem przymusu zewnętrznego na postępowanie; rząd nie może dać wolności, może ją tylko zabrać.


-- amerykański publicysta


The state is saying to its citizens: "Your earnings are not exclusively your own; we have a claim on them, and our claim precedes yours; we will allow you to keep some of it, because we recognize your need, not your right; but whatever we grant you for yourself is for us to decide." Moreover, "the amount of your earnings that you may retain for yourself is determined by the needs of government, and you have nothing to say about it.

The real reason for withholding taxes is the unwillingness of workers to share their incomes with the government and the consequent difficulties of collection. To overcome this handicap, the government has simply impressed employers into its service as involuntary and unpaid tax collectors. It is a form of conscription. Disregarding the right of privacy, which is an essential of liberty, the government’s agents may, under the law, invade the employer’s office, demand his accounts, and punish him for any infraction which they believe he has committed; they can impound his property and inflict a penalty for not having collected taxes for the government.


Private capitalism makes a steam engine; State capitalism makes pyramids.


Taxation is nothing but organized robbery, and there the subject should be dropped.The early American knew that freedom was nothing more than the absence of external restraint on behavior; the government could not give you freedom, it could only take it away.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz