czwartek, 29 grudnia 2016

Glenn Beck

Znalezione obrazy dla zapytania Glenn Beck

Nie można zabrać wolności aby ją chronić, nie można zniszczyć wolnego rynku, aby go uratować, i nie można utrzymać wolności słowa poprzez uciszanie tych, z którymi się nie zgadzamy. Odebrać prawa aby je bronić lub zwiększyć wydatki aby wyjść z długów, przeciwstawia się temu zdrowy rozsądek.

Tylko ci, którzy boją się prawdy starają się wyciszyć debaty, zastraszać tych, z którymi się nie zgadzają lub oczerniają swoich ideologicznych odpowiedników. Ci, którzy wiedzą, że mają rację, nie mają powodu, by zdusić debatę, ponieważ zdają sobie sprawę, że wszystkie argumenty przeciwne zostaną ostatecznie pokonane przez fakty.

Moim zdaniem, prawo do posiadania broni jest w konstytucji z trzech głównych powodów: samoobrony, ochrony społeczności i ochrony od tyranii.

Po pewnym czasie, broń i amunicja w końcu staną się tak kosztowne i czasochłonne w  zakupie, utrzymaniu i ubezpieczeniu, że zakaz nie będzie już konieczny. A to jest to o co tak naprawdę chodzi: kontrola. Nie broni, ale nas.

Ludzie powinni być wolni, ludzie powinni być nieskrępowani regulacjami w jak największym stopniu, rząd zawsze się korumpuje, a prawda uczyni was wolnymi.

-- prezenter radiowy i telewizyjny, reżyser, przedsiębiorca


You cannot take away freedom to protect it, you cannot destroy the free market to save it, and you cannot uphold freedom of speech by silencing those with whom you disagree. To take rights away to defend them or to spend your way out of debt defies common sense.

Only those afraid of the truth seek to silence debate, intimidate those with whom they disagree, or slander their ideological counterparts. Those who know they are right have no reason to stifle debate because they realize that all opposing arguments will ultimately be overcome by fact.

In my view, the right to bear arms is in the Constitution for three main reasons: self-protection, community protection, and protection from tyrrany.

Given enough time, guns and ammunition will eventually become so costly and time consuming to purchase, maintain, and insure that a ban will no longer be necessary. And that's what this is really about: control. Not of guns, but of us.

People should be free, people should be unencumbered by regulation as much as possible, that big government always goes corrupt and the truth shall always set you free.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz