sobota, 28 stycznia 2017

Llewellyn H. Rockwell Jr.

Znalezione obrazy dla zapytania Llewellyn H. Rockwell Jr.

Kiedy zrozumiesz ekonomię szkoły austriackiej i filozofię wolności w tradycji Rothbarda, nigdy nie spojrzysz na: media, bank centralny, klasę polityczną - w ten sam sposób ponownie.

To nie jest przypadek, że rządy na całym świecie chcą wychowywać dzieci. Rządowa edukacja z kolei ma być dowodem dobroci państwa i jego troski o nasze samopoczucie. Prawdziwe wyjaśnienie jest mniej pochlebne. Jeśli rządowa propaganda zakorzeni się jak dzieci dorastają, to te dzieci nie będą zagrożeniem dla aparatu państwowego. Będą mocować łańcuchy na własnych nogach.

Niebezpieczeństwo dla wolnego społeczeństwa to nie jest broń należąca do obywateli, ale w nieograniczonym rządzie, zwłaszcza takim, który jest lepiej uzbrojony niż społeczeństwo. Uzbrojone społeczeństwo jest samorządną społecznością, tak jak rozbrojeni ludzie są podatni arbitralnej władzy różnego rodzaju.

Państwo jest raczej pasożytniczą instytucją, która żyje z bogactwa swoich poddanych, ukrywając swoje antyspołeczną, drapieżną naturę pod płaszczykiem interesu publicznego.

Co dziś oznacza konserwatyzm? Oznacza wojnę. Oznacza władzę. Oznacza szpiegostwo, uwięzienie bez procesu, tortury, fałszowanie pieniędzy bez ograniczeń, i oszukiwanie od rana do nocy. ... Przychodzi czas w życiu każdego wierzącego w wolność, gdy musi zadeklarować, bez wahania, że nie ma nic wspólnego z ideą konserwatyzmu.

-- amerykański publicysta             lewrockwell.com

Once you understand the economics of the Austrian School and the philosophy of liberty in the tradition of Rothbard, you never look at anything – not the state, the media, the central bank, the political class, nothing – the same way again.

It isn't a coincidence that governments everywhere want to educate children. Government education, in turn, is supposed to be evidence of the state's goodness and its concern for our well-being. The real explanation is less flattering. If the government's propaganda can take root as children grow up, those kids will be no threat to the state apparatus. They'll fasten the chains to their own ankles.” 


The danger to a free society is not the guns owned by the citizens but an unconstrained government, especially one that is better armed than the public. An armed society is a self-governing society, just as a disarmed people are vulnerable to arbitrary power of every kind.


The state, rather, is a parasitic institution that lives off the wealth of its subjects, concealing its anti-social, predatory nature beneath a public-interest veneer.


What does conservatism today stand for? It stands for war. It stands for power. It stands for spying, jailing without trial, torture, counterfeiting without limit, and lying from morning to night. … There comes a time in the life of every believer in freedom when he must declare, without any hesitation, to have no attachment to the idea of conservatism.

(tłumaczenie własne)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz