sobota, 21 stycznia 2017

Peter Thiel

Znalezione obrazy dla zapytania Peter Thiel

Byłem dosyć zagorzałym libertarianinem, kiedy zaczynałem [w biznesie]. Jestem o wiele większym libertarianinem obecnie.

Ja już nie wierzę, że wolność i demokracja są kompatybilne.

Spośród sześciu ludzi, którzy rozpoczęli PayPal, czterej w liceum zbudowali bomby.

Prawdopodobnie najbardziej skrajną formą jest nierówność między ludźmi, którzy żyją i ludzi, którzy są martwi.

W naszych czasach, wielkie zadanie dla libertarian jest znaleźć ucieczkę od polityki we wszystkich jej formach - Z totalitarnych i fundamentalistycznych katastrof do bezmyślnych demokratów, który kierują tak zwaną socjaldemokracją... , Jesteśmy w śmiertelnym wyścigu między polityką i technologią... , Losy naszego świata mogą zależeć od wysiłku jednej osoby, która zbuduje lub powiększy  system wolności sprawiający, że świat będzie bezpieczny dla kapitalizmu.

-- amerykański przedsiębiorca pochodzenia niemieckiego

I no longer believe that freedom and democracy are compatible.

Of the six people who started PayPal, four had built bombs in high school.

Probably the most extreme form of inequality is between people who are alive and people who are dead.

In our time, the great task for libertarians is to find an escape from politics in all its forms—from the totalitarian and fundamentalist catastrophes to the unthinking demos that guides so-called ‘social democracy.’ . . . We are in a deadly race between politics and technology. . . . The fate of our world may depend on the effort of a single person who builds or propagates the machinery of freedom that makes the world safe for capitalism.
(tłumaczenie własne)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz